Toplam Kalite Yönetimi

Misyonumuz
Devletçe belirlenen maliye politikası çerçevesinde ; kamu harcamalarını gerçekleştirmek, Devletin muhasebesini tutmak ve saymanlık hizmetlerini yürütmek, Devlet mallarını yönetmek, Devletin hukuk danışmanlığı ve muhakemat hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmektir.

Vizyonumuz
Etkin ve verimli kaynak kullanımının yaratacağı uzun vadeli kazanımlar sağlamak için, kendisiyle ve yurttaşları ile barışık, çalışanlarının hizmet vermekten mutluluk duyduğu, güvenilir, şeffaf ve adil bir mali hizmet sunmaktır.

Amacımız
Kamu giderlerini verimlilik ve tutumluluk ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirmek
İç ve dış müşterilerle paydaşlar arasında etkin bir iletişim sağlamak
Tüm müşteri ve paydaşlarımızın koşulsuz memnuniyetini sağlamak
Bir işi ilk defada doğru yapmak
Ülkemizin aydınlık geleceği için, bütçe gelirlerine azami katkıyı sağlamak
Çağdaş uygulamalar ve gelişmeleri takip ederek hizmet kalitesinde sürekliliği sağlamak.

İlkelerimiz

 • Güvenilirlik
 • Açıklık
 • Adalet
 • Eşitlik
 • Ekip Ruhu
 • İnsana ve Çevreye Saygı
 • Sürekli Gelişim
 • Sürekli Eğitim

Hedeflerimiz

 • Bakanlığımızın taşınmaz mal politikası gereğince taşınmaz malların yönetimi ve satışının yapılarak ekonomiye kazandırılması,
 • Zaman, insan kaynakları ve araç gereç kaybını önleyerek, hizmet maliyetinin düşürülerek verimin arttırılması,
 • Personele Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi verilmesi.
 • Ödemelerin hak ediş sahiplerine ve alacaklılara zamanında ve doğru olarak yapılması,
 • Hazine davalarında, dava açma ve savunma görevlerinin zamanında ve eksiksiz olarak yapılması.
 • Hazine alacaklarının zaman kaybedilmeden tazmini,
 • Vatandaşlarımızın mağduriyetine meydan vermeden sorunların çözümlenmesi.

Hizmet politikamız
Gaziantep Defterdarlığının, kanun ve mevzuatlarla yüklendiği görev ve sorumluluklardan;

 • Personelin özlük işlemlerinin etkin, süratli ve doğru olarak yerine getirilmesi,
 • Taşınmaz malların yönetimi ve satışının yapılması,
 • Tasarruf politikaları doğrultusunda, hakediş sahipleri ile alacaklılara hazineden ödeme yapılması ve giderlerin gerçekleştirilmesi,
 • Hazine aleyhine oluşan olaylar karşısında dava açma veya savunma yapılması görevlerini yürütürken;
 • Vatandaşa en iyi ve kaliteli kamu hizmetini sunmak ve müşteri memnuniyetini sağlamak kurumsal politikamızdır.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker